GNOME Screenshots

 KDE Screenshots
 Downloads
 XFCE Screenshots