KDE Screenshots

 GNOME Screenshots
 Downloads
 XFCE Screenshots