XFCE Screenshots

 GNOME Screenshots
 Downloads
 KDE Screenshots